Inklappen
 

Gratis verzending vanaf 100,-

Heeft de bestelling een waarde van minder dan € 100,-? Dan hanteren wij € 6,95 verzendkosten, of € 45,- bij een palletzending.

 

Fabrieksgarantie

Wij komen altijd met een passende oplossing indien een product defect is of niet naar behoren functioneert.

 

Goede prijs-/kwaliteitverhouding

Vanuit onze fabriek waarborgen wij de kwaliteit en worden onze producten uitvoerig getest.

 

Levering op gewenste dag

Kies ervoor om je product te laten leveren wanneer het jou uitkomt. Meestal leveren wij binnen 48 uur.

Voordelen inklappen
 • Gratis verzending vanaf 100,-
 • Fabrieksgarantie
 • Goede prijs-/kwaliteitsgarantie
 • Levering op gewenste dag
 • Professionele service

Facebookactie

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties met verloting (verder te noemen: “verloting”) van Buitenplezier-online.nl, (verder te noemen: "organisator"), Buitenplezier-online B.V. te Almelo.
 • Deelname vindt plaats via Facebook.
 • De verloting betreft altijd een tijdelijke actie, waarbij in sommige gevallen gevraagd wordt om het invullen van personalia om kans te maken op één van de beschikbaar gestelde prijzen.
 • De actie duurt voor een bepaalde periode (verder te noemen: “actieperiode”). De deelnemers kunnen alleen in de actieperiode deelnemen aan de actie.
 • Deze verloting loopt alleen in Nederland en is uitsluitend van toepassing op adressen in Nederland.

Deelname

 • Deelname aan deze verloting impliceert dat men akkoord gaat met de inhoud en alle clausules van deze voorwaarden evenals met de beslissingen die organisator genoodzaakt is te nemen om het goede verloop van deze verloting te kunnen garanderen.
 • Deelname aan de verloting is gratis.
 • Deelname aan de verloting staat (uitsluitend) open voor een ieder die in Nederland woonachtig is, met uitzondering van (a) medewerkers van organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Deelname is mogelijk vanaf alle leeftijden.
 • Deelnemer aan de verloting is een ieder die meedoet aan de actie en de actievoorwaarden uitvoert. In sommige gevallen wordt gevraagd om berichten te re-tweeten, of om in de actieperiode Buitenplezier-online.nl op Facebook te liken.
 • Alleen geregistreerde deelnemers en alle andere deelnemers die voldoen aan de actievoorwaarden kunnen deelnemen aan verloting.
 • Door deelname maak je kans op één van de ter beschikking gestelde prijzen: bijvoorbeeld een schaduwdoek, harmonicadoek, of trampoline of bijvoorbeeld een tegoedbon voor Buitenplezier-online.nl

Trekking

 • De trekking vindt plaats op een vooraf vastgestelde datum.
 • De deelnemers die een prijs hebben gewonnen, worden binnen 8 werkdagen na de trekking hiervan op de hoogte gesteld door middel van een e-mail naar het door hem/haar opgegeven e-mail adres bij registratie. Tevens worden de winnaars vermeld op Facebook en de website van Buitenplezier-online.nl.
 • Prijzen zijn persoonsgebonden (dus niet overdraagbaar) en kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 • Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van organisator. Bij weigering, of indien geen reactie door de prijswinnaar volgt binnen 1 maand na trekking van de prijs, vervalt deze aan organisator.
 • Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke consumentenwaarde uit te keren indien de hierboven genoemde prijzen om welke reden dan ook niet kunnen worden uitgekeerd of niet meer leverbaar zijn.
 • Per (fysiek) adres kan in de actieperiode maximaal 1 keer aanmelding plaatsvinden, alsmede een prijs (zie 18) gewonnen worden.
 • De winnaar stemt door middel van deelname aan deze actie in dat zijn/haar naam op de hiervoor genoemde website(s) mag worden gepubliceerd, zonder dat organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Bovendien kan vermelding via Social Media of andere door Buitenplezier-online.nl opgezette marketingsites plaats vinden. Indien en voor zover vereist; doet de deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet hem/haar ter zake toekent.
 • Organisator behoudt zich het recht voor de gegevens van de prijswinnaar(s) voor promotionele doeleinden te gebruiken.

Reclame

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid

 • Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan deze actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door de telecom-operatoren, DHL of andere meewerkende partijen en dit onder eender welke vorm. Organisator is niet aansprakelijk voor technische problemen. Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de op grond van deze actie toegekende prijzen.
 • Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit deze verloting voortvloeiende handelingen.

Slotbepalingen

 • Niets uit of met betrekking tot deze verloting mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van de organisator.
 • Aan deze verloting of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor verloting tussentijds te wijzigen en/of verloting voortijdig te beëindigen, zonder dat deelnemers enige aanspraak jegens organisator kunnen doen gelden.